وارد کردن فقط عدد در JTextField

روش انجام کار دقیقا مانند مثالهای گفته شده در قسمتهای قبل میباشد، در این مثال از کلاس IntegerDocumentFilter که با استفاده از کلاس DocumentFilter پیاده سازی شده است ، استفاده خواهیم کرد. همچنین با استفاده از متد Integer.parseInt رشته ورودی را کنترل کرده و اگر از نوع عددی نباشد یک استثناء از نوع BadLocationException ایجاد خواهد شد و در غیر اینصورت همان رشته ورودی مورد قبول خواهد بود .

package documentfilter;

 import javax.swing.text.BadLocationException;

import javax.swing.text.DocumentFilter;