کتابخانه JSTL شامل مجموعه ای از توابع بوده که از فریم ورک JSP به فریم ورک JSF 2.0 ارث رسیده و می توان آنها را بر روی عبارت های از نوع String و یا آرایه ها مستقیماْ در صفحات JSF با استفاده از دستورات Expression Language مورد استفاده قرار داد.

برای استفاده از این توابع باید ابتدا Namespace آنها را در قسمت تعاریف صفحه بصورت زیر وارد وارد نمایید:

xmlns:fn = "http://java.sun.com/jsp/jstl/functions"

توضیحات این توابع بسیار ساده بوده و از روی اسم آنها می توان به عملکرد آنها پی برد. در نتیجه نیازی به توضیح کامل آنها نمیباشد.

 • fn:contains
 • fn:containsIgnoreCase
 • fn:endsWidth
 • fn:indexOf
 • fn:join
 • fn:length
 • fn:replace
 • fn:split
 • fn:startsWidth
 • fn:substring
 • fn:substringAfter
 • fn:substringBefor
 • fn:toLowerCase
 • fn:toUpperCase
 • fn:trim

 

جهت آشنایی بیشتر با این توابع چند مثال ساده بیان خواهیم نمود:

<c:if test = "#{fn:contains('Mehdi', 'Me')}" />

در دستور فوق با توجه به اینکه کلمه Me در عبارت Mehdi وجود دارد, خروجی دستور فوق true می باشد.

 

<h:outputText value = "#{fn:length('Mehdi')}" />

با اجرای دستور فوق عدد 5 در کامپوننت outputText نمایش داده میشود.

 

<h:outputText value = "#{fn:substring('Mehdi', 1, 3)}" />

خروجی دستور فوق کلمه Meh میباشد.

 

<h:outputText value = "#{fn:startsWith("Mehdi", "he")}" />

 خروجی دستور فوق عبارت false میباشد.

 

<h:outputText value = "#{fn:toUpperCase("mehdi")}" />

خروجی دستور فوق عبارت MEHDI میباشد.