وب سایت جدید گروه سلامت و تندرستی مونوسیس آدرس زیر 

https://www.monosisgroup.com

حاوی مطالب و نکات بهداشتی و تغذیه ای و سلامت عمومی